Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fossilfynd från hela världen/Fossil finds from around the world

(ENGLISH below) Nya fossilfynd gör att forskare kontinuerligt behöver rita om släktträdet. Det kan visa sig att det forskare först trott vara två arter egentligen är samma, eller vad som troddes var samma art var två olika. Nya fynd förändrar gamla teorier och skapar ny kunskap.

New fossil finds mean that researchers continuously need to redraw the family tree. It may turn out that what researchers first thought were two species are actually the same, or what was thought to be the same species were two different ones. New findings change old theories and create new understanding.

Sahelanthropus tchadensis
en av äldsta arterna i människornas släktträd.  Ryggraden är fäst under skallen vilket tyder på att den hade möjlighet att gå upprätt på två ben. Hjärnan var lika stor som den hos dagens schimpanser. Arten levde förmodligen samtidigt som människans och schimpansens gemensamma föregångare.  

Sahelanthropus tchadensis
one of the oldest species in the human family tree. The spine is attached under the skull, which suggests that it had the ability to walk upright on two legs. The brain was the same size as that of today's chimpanzees. The species probably lived at the same time as the common ancestor of humans and chimpanzees. 

 

Ardipithecus ramidus 
levde i östra Afrika. Fossilfynd av andra samtida djur visar att den levde i ett skogslandskap. Inga hela bäckenben har hittats, men forskarna tror att arten var anpassad till både klättring och tvåbent gång. Fynden ökar förståelsen för hur människornas gemensamma föregångare levde och såg ut.  

Ardipithecus ramidus
lived in East Africa. Fossil finds of other contemporary animals show that it lived in a forest landscape. No complete pelvic bones have been found, but researchers believe the species was adapted for both climbing and bipedal walking. These findings increase our understanding of how humans' common ancestors lived and looked. 

 

Australopitheciner, sydapor

en grupp tidiga människor. De var alla i viss mån anpassade för att röra sig på två ben. Hittills har forskarna identifierat 10 olika arter i central-, syd- och östafrika. Släktet Homo utvecklades sannolikt ur någon av dessa arter men det är oklart från vilken. 

Australopithecines,‘southern apes’

a group of early humans. They were all to some extent adapted to walking on two legs. So far, researchers have identified 10 different species in central, southern and eastern Africa. The genus Homo probably evolved from one of these species, but it is unclear from which. 

 

Australopithecus africanus

upptäcktes 1924. Det var det första fyndet som visade att tidiga släktingar till människan levde i Afrika. Fyndet kallas för ‘barnet från Taung’. Arten åt växter, frukt och nötter, och ibland även kött, liksom dagens schimpanser. 

Australopithecus africanus

was discovered in 1924 and became known as ‘the Taung Child’. This find was the first to show that early relatives of humans lived in Africa. The species ate plants, fruit and nuts, and sometimes also meat, like today's chimpanzees. 


Australopithecus afarensis

är en av de mest kända arterna. Fler än 300 individer har hittats och en av dessa är Lucy. Ryggrad, bäcken och ben var anpassade för gång, och långa, starka armar med böjda fingrar för klättring. Det här gjorde möjligtivs att arten överlevde länge medan klimatet i östra Afrika förändrades från tät regnskog till öppen savann.  

Australopithecus afarensis

one of the most well-known species. More than 300 individuals have been found and one of these is Lucy. Spine, pelvis and legs were adapted for walking, and long, strong arms with curved fingers for climbing. This possibly allowed the species to survive for a long time while the climate in East Africa changed from dense rainforest to open savannah. 

 

Kenyanthropus platyops

"den plattnosade människan från Kenya", levde för 3,3 miljoner år sedan, samtidigt som Australophitecus afarensis. Forskarna vet ännu mycket lite om arten.  

Kenyanthropus platyops

(the "flat-nosed man from Kenya") lived 3.3 million years ago, at the same time as Australophitecus afarensis. Scientists still know very little about this species. 


Paranthropus robustus

tillhörde en gren av människor som hade kraftiga käkar med stora kindtänder anpassade för att äta svårtuggad, fiberrik föda i ett torrt klimat. Det medförde att de hade breda ansikten och de kallas också ‘nötknäckarmänniskor’. Utvecklingslinjen blev en återvändsgränd och Paranthropus-arterna dog ut för cirka 1,2 miljoner år sedan. 

Paranthropus robustus

belonged to a branch of humans that had powerful jaws with large cheek teeth adapted to eating hard-to-chew, fibrous food in a dry climate. This meant that they had broad faces and they are also called 'nutcracker people'. The evolutionary line became a dead end and this Paranthropus species became extinct about 1.2 million years ago. 

 

Paranthropus aethiopicus

var allätare, och dess kraftiga käkar gjorde att den kunde äta hårdare och mindre näringsrik mat under dåliga tider. Namnet kommer från grekiskans ‘para’, som betyder bredvid eller nära, och ‘anthropus’, som betyder människa. 

Paranthropus aethiopicus

was an omnivore, and its powerful jaws allowed it to eat harder and less nutritious food during bad times. The name comes from the Greek 'para', which means next to or near, and 'anthropus', which means human. 

 

Paranthropus boisei

hade en snabbare kroppstillväxt än moderna människor. Dess tänder var inte lika kraftiga som hos släktingen P. aethiopicus, och den åt sällan hårdare föda. Det första fossilfyndet av en skalle gjordes av Mary Leakey 1959.   

Paranthropus boisei

had a faster body growth than modern humans. Its teeth were not as strong as those of its relative P. aethiopicus, and it rarely ate hard food. The first skull was discovered by Mary Leakey in 1959. 

 

Homo habilis

betyder ‘den händiga människan’. Forskarna har hittat rester av stenverktyg tillsammans med fossil av arten. Idag finns fynd av ännu äldre verktyg, som använts av tidigare arter. Arten har större hjärna, plattare ansikte och mindre tänder än tidigare människor. Men den har även apliknande drag som långa armar och ett något utstickande ansikte. 

Homo habilis

means 'the handy man'. Researchers have found remains of stone tools along with fossils of this species. Today there are finds of even older tools, which were used by earlier species. The species has a larger brain, flatter face and smaller teeth than earlier humans. But it also has ape-like features such as long arms and a slightly protruding face. 

 

Homo ergaster

räknas av vissa forskare som en afrikansk form av Homo erectus.  Artnamnet ergaster kommer från grekiskans ord för arbetare, vilket hänvisar till att stenyxor och stenklyvare har hittats tillsammans med fossilen. 

Homo ergaster

is considered by some researchers to be an African form of Homo erectus. The species name ergaster comes from the Greek word for ‘worker’, which refers to handaxes and chopping tools found with the fossils. 

 

Homo erectus

tillhör de mest långlivade bland människoarterna och existerade i nära 1,8 miljoner år, fram till för 110 000 år sedan. Den levde i stora delar av Afrika och i Asien. Arten hade ungefär samma proportioner som H. sapiens, med långa ben och korta armar, för att kunna leva på marken och förflytta sig långa sträckor. H. erectus var den första människoarten som använde eld och lagade mat.  

Homo erectus

is among the most long-lived of the human species and existed for close to 1.8 million years, until 110,000 years ago. It lived in large parts of Africa and in Asia. The species had roughly the same proportions as H. sapiens, with long legs and short arms, to be able to live on the ground and move long distances. H. erectus was the first human species to use fire and cook food. 

Homo heidelbergensis

var lång och mer muskulös än dagens människor. Munpartiet var mindre framskjutande än hos föregående arter. Fynd från olika platser tyder på att arten uppstod i Afrika och spreds till Europa och Asien. De jagade bland annat hästar med träspjut. H. heidelbergensis anses vara ursprungsformen för såväl Homo sapiens som neandertalare och denisovamänniska. 

Homo heidelbergensis

was tall and more muscular than today's humans. The lower face was less protruding than in the previous species. Finds from various locations indicate that the species originated in Africa and spread to Europe and Asia. Among other things, they hunted horses with wooden spears. H. heidelbergensis is considered to be the ancestor of Homo sapiens, as well as of Neanderthals and Denisovans. 

 

Homo floresiensis

var väldigt kortväxt och kallas populärt för hobbit. Lämningar har endast hittats på den indonesiska ön Flores. Stenverktygen som tillverkades är av samma nivå som dem tillverkade av Homo sapiens vid samma tidsperiod.  

Homo floresiensis

was very short and is popularly called a ‘hobbit’. Remains have only been found on the Indonesian island of Flores. Their stone tools are of the same standard as those produced by Homo sapiens at the same time period. 

Homo neanderthalensis

levde i Europa och de västra delarna av Asien. Neandertalare var anpassade för ett kallt klimat, de var kraftigt byggda och duktiga jägare. Arten ansågs tidigare som primitiv, vilket omvärderats. De använde eld, tillverkade avancerade verktyg, vårdade skadade individer, begravde sina döda samt tillverkade smycken.

Homo neanderthalensis

lived in Europe and the western parts of Asia. Neanderthals were adapted to a cold climate, powerfully built and skilled hunters. The species was previously considered primitive, but this has since been re-evaluated. They used fire, made advanced tools, cared for injured individuals, buried their dead and, made jewellery.

 

Homo sapiens

är den enda människoart som är kvar i dag. Den har mindre framträdande käkparti med mindre tänder, och en mera slank kropp jämfört med neandertalarna. När H. sapiens spreds över världen levde arten sida vid sida med andra arter, och fick delvis avkomma med dessa.  

Homo sapiens

is the only human species left today. It has a less prominent jaw with smaller teeth, and a slimmer body compared to the Neanderthals. When H. sapiens spread over the world, the species lived side-by-side with other species of humans, and interbred with some of them. 

Senast uppdaterad: 2022-11-18 08:48