Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svenska groddjur och reptiler/Swedish amphibians and reptiles 

I Sverige finns 19 arter groddjur och reptiler. Groddjuren är den största gruppen med 13 arter, varav två är salamandrar och resten grodor och paddor.  De svenska reptilerna består av tre ödlor och tre ormar.  Kopparödlan kallas ibland kopparorm, men den är ingen orm utan en ödla med tillbakabildade ben. Alla groddjur och reptiler är fridlysta.    There are 19 species of amphibians and reptiles in Sweden. The largest group is amphibians, a group which consist of 13 species, two are salamanders and the rest are frogs and toads. Swedish reptiles consists of three lizards and three snakes. The slow worm resembles a snake but is in fact a lizard with no legs.

Större vattensalamander 
Den större vattensalamandern är 13–16 centimeter lång. Vuxna tillbringar större delen av tiden på land. Den större vattensalamandern jagar insekter och andra smådjur. På våren läggs äggen i fiskfria dammar som inte torkar ut under sommaren. Larverna lever i vattnet fram till hösten då lungorna utvecklas och ungarna kan ta sig upp på land.  Arten blir mycket gammal och kan leva i 12–18 år. 

Great crested newt 
The great crested newt reaches a length of 13–16 centimeters. Adults spend most of their time on land, and feed on insects and other invertebrates. During spring, the eggs are laied in ponds free from fishes and with stable water over the summer. The larvae are aquatic and stay in the water until the lungs are developed in the autumn. They can reach an age of 12–18 years. 

 

Mindre vattensalamander 
Den mindre vattensalamandern trivs i trädgårdar eller skogsbryn. Äggen läggs i vattensamlingar på våren där larverna lever under sommaren. En vuxen salamander är 8–11 centimeter lång. Den skiljs från den större vattensalamandern genom storleken och de mörka banden på huvudets sidor. Även den mindre vattensalamandern är nattaktiv och äter insekter och andra smådjur. 

Smooth newt 
The smooth newt lives in moisty habitats. At spring time, the eggs are layed in ponds and small water bodies where the larvae live and develop during summer. As adults they reach a length of 8–11 centimeters. It can be distinguished from great crested newt by size and by the dark stripe on side of the head and its smooth skin. Smooth newt is mostly active at night, and feed on insects and other invertebrates. 

 

Gölgroda 
Gölgrodan är sällsynt och finns bara på några få platser i Sverige, längs kusten i norra Uppland. Den är beroende av fuktiga eller blöta platser såsom stränder, våtmarker eller källor. Den behöver också ha tillgång till öppna och solbelysta gläntor. Gölgrodan är 5–9 centimeter lång, honornas rygg är brun och hanarnas är olivgrön. Längs ryggen har båda könen en ljus strimma.

Pool frog 
Pool frog is rare in Sweden and is found locally along the coast of northern Uppland. It is only found in coastal semi-open moisty or wet habitats exposed by sun. The pond frog reaches a lenth of 5–9 centimeters, females have a brownish back while the male´s back is green. Both sexes have a cream-colored stripe down the middle of the back. 

 

Ätlig groda 
Den ätliga grodan upptäcktes i Sverige på 1820-talet. Det är oklart om den vandrat in själv eller om den planterats ut av människan. Den ätliga grodan är olivgrön med mörka fläckar. Hanarna är 5–9 centimeter långa och honorna lite större. Den ätliga grodan, gölgrodan och sjögrodan som närmast finns på Bornholm kan para sig med varandra och få fertil avkomma.

The edible frog
The edible frog was discovered for Sweden in the 1820s. We do not know if it colonized Sweden naturally or with help from humans. The edible frog is olive green with dark markings. Males reach a length of 5–9 centimeters while females become slightly larger. Edible frog, pond frog and marsh frog do hybridize and can have fertile offsprings. 

 

Åkergroda 
Åkergrodan är vanlig i hela Sverige, förutom i fjällen. Den liknar den vanliga grodan, men nosen är spetsigare. Under leken på våren blir hanen ofta blåaktig i färgen. Åkergrodan lever i fuktiga skogsområden. Den jagar insekter spindlar och andra smådjur. Ibland hoppar den upp i luften för att fånga fjärilar. Åkergrodan leker i fisk- och kräftfria vatten från mars i söder till juni i norr. 

Moor frog 
The moor frog is common throughout Sweden except in the northern mountains. It is similar to common frog but with a more pointed nose. During mating in spring the skin of the males typically turns blueish. The spawning commences between March in southern Sweden and June in the north. As many other amphibians, they depend on waters free from fishes. 

 

Vanlig groda 
I Sverige finns den vanliga grodan i hela landet, förutom på Öland och Gotland. Den är oftast mörk- eller grönbrun med en mörk ansiktsmask. Under vintern är grodan inaktiv, men det är inte ovanligt att se vakna grodor under milda vinterdagar. Honan lägger 1 500–3 000 ägg i vatten. Efter 2–3 veckor kläcks äggen och efter 2–3 månader utvecklas ynglen till små grodor. 

Common frog 
The common frog is common throughout Sweden except on the islands of Öland and Gotland. It generally dark brownish with dark facial mask. Even though it is inactive during winter, it is not rare to see frogs awake in mild periods. At spring, the female lays 1 500–3 000 eggs in the water. The larvae hatch after 2–3 weeks and develope to young frogs which leave the water after 2–3 months. 

 

Långbensgroda 
I Sverige finns långbensgrodan bara i sydost. De flesta kända lekvatten finns i Skåne och på Öland. De vuxna grodorna trivs i fuktiga lövskogar med kärr, dammar och bäckar som inte torkar ut. Långbensgrodan liknar den vanliga grodan, men tålederna är rosa. Långbensgrodan leker tidigast av de svenska grodorna, ofta redan i mars. 

Agile frog 
In Sweden the agile frog is only found in the south-east. Most of the known spawning waters are situated in Scania and on Öland. The adults are found in lush and moisty deciduous forests close to small water bodies with permanent water. Agile frog is similar to common frog, but with pink toe joints. The mating starts early, already in March. 

 

Grönfläckig padda 
Den grönfläckiga paddan är aktiv under morgon och kväll. Under dagen gömmer den sig i hålor. Den förekommer bara i södra Sverige. Den grönfläckiga paddan tål vatten med höga salthalter och kan leka i vattensamlingar på klippstränder. Ryggen är ljusgrå eller olivgrön med mörka fläckar.

European green toad 
The European green toad is active during dusk and dawn, while it hides in cavities during day. In Sweden it is only found in the southernmost parts. European green toad is tolerant to high salinity and can spawn in waters close to the seashore. The back is light grey or green with prominent dark patches. 

 

Strandpadda 
Strandpaddan har korta ben och rör sig kravlande eller krypande. Om den blir skrämd kan den avsöndra ett illaluktande ämne. Äggen läggs i vattensamlingar på klippstränder, i små dammar eller direkt i havet, i alla fall i Östersjön. Strandpaddan lever på ställen där den vanliga paddan saknas. Strandpaddans surrande läte kan höras på nätterna under hela sommaren. 

Natterjack toad 
The natterjack toad has short legs and moves around with a distinctive gait. When frightened, it can excrete a poisonous substance with unpleasant scent. Eggs are layed in small water bodies on rocky shores or in ponds. Along the Baltic sea, the eggs can be laid directly in the brackish water. Usually, it does not coexist with common toads. Natterjack toad has a loud mating call that can be heard thoughout the summer. 

 

Vanlig padda 
Paddor är kraftigare än grodor och har vårtig hud. Vårtorna är giftkörtlar som skyddar paddorna från rovdjur. Den vanliga paddan finns i hela Sverige, förutom i fjällen. Paddor äter insekter, sniglar, spindlar och små möss. Under våren vandrar paddorna till det vatten där de själva föddes för att leka. Den upp till två kilometer långa vandringen kan pågå under tio dygn. 

Common toad 
Toads are more robustly built than frogs and have a warty skin. The wart-like lumps are are glands producing a toxin for protection against predators. Common toad is found throughout Sweden except in the northern mountains. They feed on insects, slugs, spiders and even small mice. Toads mate during spring and can migrate up to two kilometers between their mating waters and feeding grounds. 

 

Lövgroda 
Lövgrodan har grön rygg och gulvit mage. Längs sidan finns ett mörkt band. Den har håriga häftkuddar på finger- och tåspetsarna. De ger ett bra grepp när den klättrar. Hanarna sitter i träd och buskar när de spelar för att locka till sig honor. I Sverige finns lövgrodan i södra Skåne, men har även hittats på Onsalahalvön. De trivs i lövskogar och hagar nära dammar med rik växtlighet utan fiskar. 

European tree frog 
The European tree frog has green back and yellowish white belly. A dark stripe runs along the side of the body. On the tip of the toes, it has hairy discs which give a good grip while climbing. During mating period the males calls from bushes or water to attract females. In Sweden the European tree frog is found in southern Scania, but also in the peninsular of Onsala outside Gothenburg. It inhabits decidiuous forests and hay fields close to water bodeies free from fishes and with dense underwater vegetation. 

 

Lökgroda 
Lökgrodan har en kompakt kropp och liknar en padda. Den är ljust grå eller brun med mörkare fläckar. Ynglen är mycket stora. Dagtid gräver den ner sig i marken med hjälp av grävknölen på bakfoten. Den finns i södra Skåne på sandiga marker. Lökgrodan har minskat i antal på grund av övergödning och uttorkning av vatten. För att rädda arten återskapar man de miljöer lökgrodan behöver. 

Common spadefoot toad 
The spadefoot toad has a compact body and resembles a toad. The body is light grey or brown with darker markings. The larvae are very large. At daytime the adults hide by burrowing in the soil. In Sweden it is only found in southern Scania in areas rich of sand. The spadefoot toad has decreased due to overfertilization and drainage of wetlands. Wetlands are reconstructed to save the species from local extinction.

 

Klockgroda 
Klockgrodan lever större delen av året i vatten och trivs i öppna obrukade landskap med kontinentalt klimat. Förut fanns den i stora delar av Skåne, men när det naturliga landskapet ersattes av stora jordbruksmarker försvann den från Sverige. Senare har naturvårdare återintroducerat klockgrodan som nu verkar öka i antal och även finns lokalt i Västergötland. 

European fire-bellied toad 
The fire-bellied toad lives most of its life in water, and favours naturally open landscape with continental climate. Historically it was found in southern Sweden but was locally extinct due to large scale agriculture. It has been reintroduced and is now increasing in populations. A local population is also found east of Gothenburg. 

 

Huggorm 
Huggormen är den enda giftormen i Sverige och finns i hela landet. Den är runt 65 centimeter lång, honan är längst. Honan är brun eller rödbrun med mörkbrunt sicksackmönster. Hanen har ett svart mönster mot grå bakgrund. Huggormen skiljer sig från snoken och hasselsnoken genom sin vertikala pupill och sitt kantiga huvud. Huggormar parar sig på våren och under hösten föder honan 4–10 ungar. 

Common European viper 
The common European viper is the only venomous snake in Sweden. It is distributed throughout the country. It reaches a length about 65 centimeters and the female is larger than the male. Females are brown or rufous with a dark brown zig-zag pattern. Males have a black pattern on grey background. The viper is distinguished from grass snake and smooth snake by the vertical pupilla and its more angulary shaped head. They mate in spring and the females give birth to 4–10 youngs in autumn. 

 

Snok 
Snoken trivs nära vatten där den fångar grodor och fiskar. Färgen varierar från gråbrun till svart. De flesta har gula eller vita fläckar i nacken. Pupillen är rund. Snoken lägger ägg. Snoken har inga gifttänder och är inte farlig för människan. En hotad snok lägger sig på rygg med tungan hängande ur munnen och spelar död. I Sverige förekommer snoken i söder och längs kustområdet i norr.  

Grass snake 
The grass snake is common close to water where it feeds on frogs and fishes. The color varies from grey-brown to black. Most individuals have yellow or whitish patches at the neck. The pupilla is round. The grass snake lays eggs. The grass snake has no venomous fangs and it is not dangerous to humans. A frightened grass snake can turn upside down and play dead. In Sweden it is distributed from the south to the coastal north. 

 

Hasselsnok 
Hasselsnoken är värmeälskande och solbadar gärna på varma stenar. Den förekommer i södra Sverige. Den har inga gifttänder och är inte farlig för människan. Hasselsnoken liknar huggormen, men har ett prickmönster på ryggen och rund pupill, till skillnad från huggormens sicksackmönster och vertikala pupill. Hasselsnoken äter näbbmöss, smågnagare, ödlor och andra ormar. Hasselsnoken lägger ägg. 

Smooth snake 
The smooth snake prefers warm climate and is often sun bathing among warm rocks. It is found in southern Sweden. It has no venomous fangs and is not dangerous to humans. The smooth snake resembles a viper but with two rows of dark spots along the body and round pupilla, instead of the zig-zag pattern and vertical pupilla of the viper. The smooth snake feeds on shrews, small rodents, lizards and other snakes. The smooth snake is an egg-laying species. 

 

Sandödla 
Sandödlan är störst av de svenska ödlearterna. Den är gråbrun med svartvita fläckar och gråa band på sidorna. Vid parningstid får hanen gröna sidor. Sandödlan trivs i torra miljöer med gräs- eller ljungvegetation och öppna ytor där den kan sola. Den är därför känslig för igenväxning. Honan gräver ner ägg i sanden. Ofta används samma plats år efter år. Den har en fläckvis utbredning i södra Sverige.  

Sand lizard 
The sand lizard is the biggest of the Swedish lizards. It is grey brown with black and white markings and grey areas along the body. During mating season the males turn bright green. Sand lizard prefers dry habitats with grass or heath vegetation, with open patches exposed to sun. It is sensitive for loss of open landscapes. Eggs are buried in the sand by the female, often at the same place from year to year. It has a scattered distribution in southern Sweden. 

 

Skogsödla 
Skogsödlan är gråbrun eller nästan svart. Den saknar de gråa band längs sidan som finns hos sandödlan. Skogsödlan finns i alla typer av miljöer. Den äter insekter och andra smådjur. Efter parningen behåller honan äggen inuti kroppen tills ungarna är nästan färdigutvecklade. Den finns i hela landet, förutom i fjällen. 

Viviparous lizard 
The viviparous lizard is grey brown or almost black. It normally lacks the grey areas along the body and the black and white markings. It is found in almost any habitats throughout Sweden. It feeds on insects and other small invertebrates. After mating, the females keep the eggs inside the body until the youngs are well developed. 

 

Kopparödla 
Kopparödlan är benlös och kallas ibland felaktigt för kopparorm. I Sverige finns den i söder och längs kusten i norr. Den är aktiv i skymningen och värmer sig ofta under en varm sten. Liksom skogs- och sandödlan kan den fälla svansen när den hotas. Den äter daggmaskar, sniglar och andra smådjur. Äggen utvecklas inne i honan och kläcks vid äggläggning. 

Slow worm
The slow worm is a lizard that has no legs and therefore resembles a snake. In Sweden it is found in the southern parts and along the northern coast. It is most active at dusk and it often uses warm stones to keep up the body temperature. Like other lizards it can drop its tail when threatened. It feeds on worms, slugs and other invertebrates. The eggs develop inside the female and hatches immediately after the eggs have been laid.

Senast uppdaterad: 2022-12-02 14:22